Naudojamos sąvokos:

 Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.
Įskaita – mokinių besimokančiųjų neakivaizdinių mokymosi mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimo būdas.
Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
Centro ugdymo planas – Centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  • Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę.
  • Neakivaizdinis grupinis – pamokos vyksta 2 vakarus per savaitę.
  • Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal moksleivio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.

 

Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus


Atsisiųsti

 

 

III–IV grupinio kasdienio mokymosi gimnazijų klasių minimalus pamokų skaičius per du metus – 37,5 val.

III–IV grupinio neakivaizdinio mokymosi gimnazijų klasių minimalus pamokų skaičius per du metus – 16,5 val.

Mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų:

  • Nuo 6 klasės visi mokiniai pasirenka antrąją užsienio kalbą – rusų, anglų, vokiečių, prancūzų kalbą;
  • IIIIV gimnazijos klasėse mokiniai renkasi informacinių technologijų kursą, II užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų).

10 ugdymo dienų organizavimo laikas

5 dienos, dėl kurių sprendimus priima mokykla 5 dienos, dėl kurių sprendimus priima savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo (įvertinęs mokyklos siūlymus)
10 mėn. Projektinė diena ,,20 išskirtinių faktų apie žmogų“ 06 mėn. Projektinė diena ,,Žinios, mokėjimai, įgūdžiai… Ar tu juos turi?“
11 mėn. Projektinė neatidėliojimo diena ,,Prokrastinacijai NE“ 06 mėn. Projektinė diena ,,Gyvenimo prasmė ir valia“
5 mėn. Projektinė diena ,,Sveikas gyvenimo būdas paprastai“ 06 mėn. Projektinė diena ,,Ar tu turi savo gyvenimo filosofiją?“
2 mėn. Projektinė diena ,,Ką daryti, kad internetas mums būtų draugiškas?“ 06 mėn. Projektinė diena ,,Tekstas – simbolis – ženklas – vaizdas. Kaip mes suvokiame pasaulį“
4 mėn. Miesto pažinimo diena 06 mėn. Projektinė diena ,,Kiek mums kainuoja neigiami įpročiai?“

Vertinimas

  • Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, menų ir technologijų, kūno kultūros dalykų žinios ir gebėjimai įvertinami įrašų „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
  • Kiti mokomieji dalykai vertinami pažymių (10 balų).