2017/2018  MOKSLO METAI

 

Centras dirba penkias dienas per savaitę. Pamokų laikas:

Rytinė pamaina

1 pamoka           13.25 – 14.10 val.

2 pamoka           14.20 – 15.05 val.

3 pamoka           15.10 – 15.55 val.

4 pamoka           16.00 – 16.45 val.

5 pamoka           16.50 – 17.35 val.

 

Vakarinė pamaina (neakivaizdininkai)

1 pamoka           17.00  – 17.45 val.

2 pamoka           17.50  – 18.35 val.

3 pamoka           18.40  – 19.25 val.

4 pamoka           19.30  – 20.15 val.

5 pamoka           20.20  – 21.05 val.

Ugdymo organizavimas 5–8, IIV gimnazijos klasėse:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Suaugusiųjų klasės gali būti formuojamos kelis kartus per metus.

Ugdymo proceso trukmė 5–8, I–III gimnazijos mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.

Klasės Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
58, IIII gimnazijos klasės 06–15 36
IV gimnazijos klasės 05–25 33

Vykdant suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, Centre ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

  Trimestrai
Klasės I trimestras

(nuo iki)

II trimestras

(nuo iki)

III trimestras

(nuo iki)

58, IIII gimnazijos klasės 2017-09-01 iki 2017-11-30 2017-12-01 iki 2018-03-09 2018-03-12 iki 2018-06-15
IV gimnazijos klasė 2017-09-01 iki 2017-11- 30 2017-12-01 iki 2018-03-09 2018-03-12 iki 2018-05-25

 

Pamokų tvarkaraščiai

Klasės III–IV

 

Mokymosi forma – grupinė

Mokymosi būdas – kasdienis

Mokymosi pamaina – rytinė

Eil.Nr.

 

Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. 13.25 – 14.10 Matematika Lietuvių k. Matematika Anglų k.

 

Anglų k.

 

2. 14.20 – 15.05 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Anglų k.

 

3. 15.10 – 15.55 Dailė Istorija/

Geografija

 

Lietuvių k. Biologija Chemija/

Fizika

4. 16.00 – 16.45 Technologijos Informacinės technologijos (pasir.) Rusų k. Dorinis Kūno k./

Verslas ir vadyba

(kas II sav.)

5. 16.50 – 17.35 Vokiečių k.

 

Vokiečių k.

Rusų k.

 

Vokiečių k.

Rusų k.

Verslas ir vadyba

(kas II sav.)

____________________________

Klasės III–IV

 

Mokymosi forma – grupinė

Mokymosi būdas – neakivaizdinis

Mokymosi pamaina – 2 vakarų

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
0. 16.10 – 16.55 Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

1. 17.00 – 17.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
2. 17.50 – 18.35 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.40 – 19.25 Anglų k./

Rusų k.

Anglų k./

Rusų k.

Anglų k./

Rusų k.

Anglų k./

Rusų k.

4. 19.30 – 20.15 Istorija/

Geografija

Istorija/

Geografija

Istorija/

Geografija

Istorija/

Geografija

5. 20.20 – 21.05 Informacinės technologijos (pasir.)

 

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 17.00 – 17.45 Matematika Matematika Matematika Matematika
2. 17.50 – 18.35 Matematika Matematika Matematika Matematika
3. 18.40 – 19.25 Biologija/

Fizika/

Chemija

Biologija/

Fizika/

Chemija

Biologija/

Fizika/

Chemija

Biologija/

Fizika/

Chemija

4. 19.30 – 20.15 Technologijos/

Verslas ir vadyba

Dailė Technologijos/

Verslas ir vadyba

Dorinis
5. 20.20 – 21.05 Dailė Technologijos Dailė/Verslas ir vadyba Kūno k.

___________________________________

 

Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus

 

Mokymosi forma – pavienė

Mokymosi būdas – nuotolinis

Klasė III–IV

Ugdymo sritis, dalykai Individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus
10 proc.
III klasė IV klasė
Dorinis ugdymas:
Etika 4 3
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 14 13
1 užsienio kalba 9 8
2 užsienio kalba (pasirinkimas) 9 8
Socialinis ugdymas:
Istorija 4 3
Geografija 4 3
Matematika 9 8
Informacinės technologijos (pasirinkimas) 4 3
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija 4 3
Fizika 4 3
Chemija 4 3
Dailė 4 3
Technologijos:
Taikomasis menas, amatai ir dizainas 4 3
Verslas ir vadyba ir mažmeninė prekyba 4 3
Kūno kultūra:
Bendroji kūno kultūra 3 3

 

________________________

Mokymosi forma – pavienė

Mokymosi būdas – nuotolinis

 

5-10 klasės

Ugdymo sritis, dalykai Klasės
5 6 7 8 9 10
7 proc. 10 proc.
Individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus
Dorinis ugdymas:
Etika 3 3 3 3 4 4
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 10 10 10 10 14 18
I-oji užsienio kalba 8 8 5 5 7 7
II-oji užsienio kalba 0 5 5 5 7 7
Socialinis ugdymas:
Istorija 3 3 3 3 4 4
Pilietiškumo pagrindai 4
Geografija 0 3 3 3 4 4
Matematika 10 10 10 8 11 11
Gamta ir žmogus 3 3
Informacinės technologijos 1 1 1 1 4 4
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija 0 0 3 3 4 4
Fizika 0 0 3 3 4 4
Chemija 0 0 0 3 4 4
Ekonomika ir verslumas 0 0 0 0 4 0
Dailė 3 3 3 3 4 4
Technologijos 5 5 3 5 5 4
Kūno kultūra 3 3 1 1 2 2
Muzika 3 3 3 3 4 4

 

_____________________________

Atostogos

2017–2018 mokslo metais pradinio ugdymo mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens 2017 spalio 30 d – 2017 lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) 2017 gruodžio 27 d. – 2018 sausio 3 d.
Žiemos 2018 vasario 19 d. – 2018vasario 23 d.
Pavasario 2018 balandžio 3 d. – 2018 balandžio 6 d

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Pastabos:

  • Jeigu Centro IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.
  • Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  • Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
  • Centro sprendimu mokiniams, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu, įskaitos gali būti organizuojamos per atostogas.