Formalusis ugdymas

Vartojamos sąvokos:

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Centro ugdymo planas – centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas,

parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.


Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  • Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  • Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
  • Grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  • Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytoju.

Mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų:

  • Nuo 6 klasės visi mokiniai pasirenka antrąją užsienio kalbą – rusų, anglų, vokiečių kalbą;
  • jaunimo klasių ikiprofesinio ugdymo dalykams (Verslo vadybai, Dizainui ir Žurnalistikai ir leidybai 8 klasėje skiriama po 1 savaitinę pamoką – įvadinis kursas). Nuo 9 klasės jaunimo klasių mokiniai ikiprofesinio ugdymo dalykus laisvai renkasi;
  • IIIIV gimnazijos klasėse mokiniai renkasi informacinių technologijų kursą, II užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų);

Vertinimas:

  • Mokinių, besimokančių pagal Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo programas, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema;
  • Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos ir verslumo, pilietiškumo pagrindų, ikiprofesinio mokymosi dalykų ir socialinės – pilietinės veiklos pasiekimai įvertinami raštu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;

Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus

ATSISIŲSTI: Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus.docx