Formalusis ugdymas

Vartojamos sąvokos:

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Centro ugdymo planas – centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas,

parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.


Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  • Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  • Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
  • Grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  • Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytoju.

 


Mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų:

  • Nuo 6 klasės visi mokiniai pasirenka antrąją užsienio kalbą – rusų, anglų, vokiečių kalbą;
  • jaunimo klasių ikiprofesinio ugdymo dalykams (Verslo vadybai, Dizainui ir Žurnalistikai ir leidybai 8 klasėje skiriama po 1 savaitinę pamoką – įvadinis kursas). Nuo 9 klasės jaunimo klasių mokiniai ikiprofesinio ugdymo dalykus laisvai renkasi;
  • IIIIV gimnazijos klasėse mokiniai renkasi informacinių technologijų kursą, II užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų);

10 ugdymo dienų organizavimo laikas

10 dienų, dėl kurių sprendimus priima Centras
10 mėn. KELIONĖ SU KALBŲ AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU ĮVAIZDŽIO DIZAINO AKADEMIJA
11 mėn. KELIONĖ SU IT IR KOMUNIKACIJOS AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU VIZUALIŲJŲ MENŲ AKADEMIJA
05 mėn. KELIONĖ SU SVEIKATOS IR SPORTO AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU TEATRO AKADEMIJA
01 mėn. KELIONĖ SU TAIKOMOJO MOKSLO AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU MUZIKOS AKADEMIJA
04 mėn. KELIONĖ SU PRAKTINĖS FILOSOFIJOS AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU DAILĖS IR DIZAINO AKADEMIJA
5 dienos, dėl kurių sprendimus priima savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo (įvertinęs Centro siūlymus)
06 mėn. Asmeninio projekto pristatymo diena (dalykų pamokose).
06 mėn. Karjeros diena (dalykų pamokose).
06 mėn. Pažinties su Žemųjų Šančių bendruomenėmis diena (dalykų pamokose).
06 mėn. ,,Stand-up“ diena (dalykų pamokose).
06 mėn. Projektinė diena ,,Gyvenimas – tai kelionė“ (dalykų pamokose).

Vertinimas:

  • Mokinių, besimokančių pagal Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo programas, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema;
  • Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos ir verslumo, pilietiškumo pagrindų, ikiprofesinio mokymosi dalykų ir socialinės – pilietinės veiklos pasiekimai įvertinami raštu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;

Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus

ATSISIŲSTI: Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus.docx