Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V- 84


MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. PAGEIDAUJAMAS ELGESYS

      Mokinys privalo:

 1. Laikytis mokinio elgesio, mokyklos vidaus viešosios veiklos taisyklių, vykdyti centro darbuotojų nurodymus.
 2. Palaikyti švarą centro patalpose ir visoje jos teritorijoje.
 3. Drausmingai elgtis centro aplinkoje.
 4. Tausoti centro inventorių, mokymo priemones, vadovėlius. Sugadinęs suremontuoja ar atlygina patirtus materialinius nuostolius.
 5. Pagarbiai elgtis su centro darbuotojais ir kitais mokiniais.
 6. Lankyti pamokas, kaip nurodo pasirinkta mokymosi forma, laiku į jas atvykti. Praleistos pamokos per 2 darbo dienas turi būti pateisinamos gydytojo, tėvų, globėjų, rūpintojų (jainimo klasių mokiniams) ar kitų būtinų asmenų raštais.
 7. Viršutinius rūbus palikti spintelėse.
 8. Atlikti mokytojų nurodytas užduotis.
 9. Išeiti iš pamokų jaunimo klasių mokinys gali tik gavęs klasės kuratoriaus ar pavaduotojo leidimą. Suaugusieji apie išėjimo privalo informuoti klasės kuratorę.
 10. Turėti pamokoms reikalingas priemones: rašymo priemones, sąsiuvinius.

 

 1. PAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS
 2. Žodžiu (pagyrimas).
 3. Raštu (padėka, diplomas, pagyrimas elektroniniame dienyne).
 4. Suteikiama pirmenybė dalyvauti organizuojamose kelionėse, ekskursijose, renginiuose.

 

 • NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS

Mokiniui draudžiama:

 1. Nepilnamečiams mokiniams centro teritorijoje turėti ir/ar vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, cigaretes, elektronines cigaretes, energetinius gėrimus ir kt.
 2. Suaugusiems centro mokiniams turėti draudžiamus daiktus, kurių apyvarta uždrausta ar ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų.
 3. Turėti centre ginklą (šaunamąjį ginklą, peilį, dujų balionėlį ir t.t.).
 4. Naudoti necenzūrinius žodžius, smurtą (pravardžiavimas, erzinimas, spardymas, kumščiavimas, stumdymas, apkalbinėjimas, piktų, bjaurių žodžių apie kitą vaiką užrašinėjimas, patyčios viešoje erdvėje, žeminančių nuotraukų platinimas, ignoravimas, atskyrimas nuo grupės, kuomet bendraamžiai nepriima vaiko žaisti ar užsiimti kitokia veikla, daiktų gadinimas), reketą (daiktų ar pinigų atiminėjimas, vertimas užsiimti nusikalstama veika).
 5. Nieko nedarant žiūrėti, kaip vyksta smurtinė ar nesmurtinė konfliktinė situacija (būtina kuo greičiau kviesti pagalbą).
 6. Grasinti, reikalauti pinigų ar versti meluoti, savintis ar gadinti svetimą nuosavybę, ką nors pardavinėti ir pan.
 7. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu.
 8. Nepilnamečiams mokiniams pamokų ar pertraukų metu palikti centro teritoriją be mokytojo leidimo.

 

 1. NEPAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS

 

 1. Mokinys, įvykdęs vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, gauna įspėjimą.
 2. Pakartotinai pažeidus mokinių elgesio taisykles mokinys perkeliamas mokytis popietiniu grafiku (laikotarpis priklauso nuo mokinio elgesio). Jei popietinio mokymosi metu mokinio elgesys nesikeičia, skiriamas savarankiškas mokymasis (iki 2 savaičių) su privalomu atsiskaitymu savaitės pabaigoje.
 3. Apie jaunimo klasių mokinį, įvykdžiusį daugiau nei vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, informuojami mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai. Jei mokinio elgesys nesikeičia, jie kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį.
 4. Suaugusieji centro mokiniai pažeidę elgesio taisykles – įspėjami. Jei netinkamas elgesys katojasi, su mokiniais kalbasi klasės kuratorė ir priima sprendimą dėl tolimesnio mokymosi.

 

 1. MOKINYS YRA ŠALINAMAS IŠ MOKYKLOS DĖL ŠIŲ MOKINIŲ

ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ

 

 1. Girtavimo centre arba atėjus į mokyklą neblaiviam.
 2. Narkotikų vartojimo.
 3. Muštynių.
 4. Reketavimo.
 5. Dėl nuolat besikartojančio elgesio taisyklių pažeidinėjimo.

 _______________

 

PATVIRTINTA

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-97

 

MOKINIŲ DRAUSMINIMO TVARKA

 

Jeigu mokinio elgesys pamokos metu yra netinkamas:
  Veiksmai
Mokytojas

 

 • Užpildo drausmės pažymą.
 • Iškviečia mokyklos apsaugos darbuotoją.
Apsaugos darbuotojas

 

·      Atsižvelgiant į situaciją palydi į budinčią klasę arba pas klasės kuratorę ir pristato drausmės pažymą. Mokinys toliau tęsia darbą.
Klasės kuratorius

 

·      Aiškinasi situaciją.

·      Priima sprendimą dėl mokinio perkėlimo mokytis popietiniu laiku arba (laikotarpis priklauso nuo mokinio elgesio).

·      Informuoja Centro administraciją ir mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

·      Stebi, kad mokinys vykdytų savo įsipareigojimus, privalomai lankytų problemų sprendimo, prasmių indoktrinavimo ir agresijos valdymo užsiėmimus.

·      Jei popietinio mokymosi metu mokinio elgesys nesikeičia ar blogėja, skiriamas savarankiškas nuotolinis mokymasis (iki 2 savaičių) su privalomu atsiskaitymu savaitės pabaigoje.

Jeigu mokinio elgesys net ir budinčioje klasėje ar pas klasės kuratorę yra netinkamas:
Mokytojas, klasės kuratorius
 • Iškviečiamas apsaugos darbuotojas.

 

Apsaugos darbuotojas

 

·        Palydi mokinį iš Centro, informuojant apie popietinių pamokų pradžią.