Mokinių elgesio taisyklės

I. PAGEIDAUJAMAS   ELGESYS

Mokinys privalo:

 1. Laikytis mokinio elgesio, mokyklos vidaus viešosios veiklos taisyklių, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus.
 2. Palaikyti švarą mokykloje ir visoje jos teritorijoje.
 3. Drausmingai elgtis mokyklos aplinkoje.
 4. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones, vadovėlius. Sugadinęs suremontuoja ar atlygina patirtus materialinius nuostolius.
 5. Pagarbiai elgtis su mokyklos darbuotojais ir kitais mokiniais.
 6. Sąžiningai lankyti pamokas, laiku į jas atvykti. Praleistos pamokos per 2 darbo dienas turi būti pateisinamos gydytojo.
 7. Viršutinius rūbus palikti rūbinėje.
 8. Atlikti mokytojų nurodytas užduotis.
 9. Turėti pamokoms reikalingas priemones: knygas, rašymo priemones, sąsiuvinius.

II. PAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS

 1. Žodžiu (pagyrimas).
 2. Raštu (padėka, diplomas).

III. NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS

Mokiniui draudžiama:

 1. Mokyklos teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių.
 2. Turėti mokykloje ginklą (šaunamąjį ginklą, peilį, dujų balionėlį ir t. t.).
 3. Naudoti necenzūrinius žodžius, smurtą (pravardžiavimas, erzinimas, spardymas, kumščiavimas, stumdymas, apkalbinėjimas, piktų, bjaurių žodžių apie kitą mokinį užrašinėjimas, ignoravimas, atskyrimas nuo grupės), reketą (daiktų ar pinigų atiminėjimas).
 4. Nieko nedarant žiūrėti, kaip kiti mušasi (būtina kuo greičiau kviesti mokytoją).
 5. Grasinti, reikalauti pinigų ar versti meluoti, imti svetimus daiktus, mėtyti ar gadinti daiktus, pardavinėti ką nors ir pan.
 6. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu.

IV. MOKINYS YRA ŠALINAMAS IŠ MOKYKLOS DĖL ŠIŲ MOKINIŲ

ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ

 1. Girtavimo mokykloje arba atėjus į mokyklą neblaiviam.

2. Narkotikų vartojimo.

3. Muštynių.

4. Reketavimo.