Specialusis ugdymas

III SKYRIUS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centras, rengdamas įstaigos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą.

2. Centras mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja vadovaudamasis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, Centras vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo programų įgyvendinimą) bei atsižvelgia į mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, švietimo pagalbos specialistų, Centro vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas bei centro galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo pagalbos lėšos).

3. Centras pritaiko ugdymo planą mokinio reikmėms vadovaudamasis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 bei 6 priedo 11, 12 ir 16 punktuose nurodytu pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi ir:

3.1. reikalui esant iki 30 procentų koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičių (nemažindamas nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę);

3.2. planuoja specialiąsias veiklas, skirtas ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui, socialiniams įgūdžiams formuoti, plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius;

3.3. keičia pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgdamas į mokinio galias ir sveikatą, poilsio poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus;

3.4. keičia individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgdamas į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas;

3.5. esant poreikiui formuoja nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių mokinių.

  

ANTRASIS SKIRSNIS

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

 

4. Individualus ugdymo planas rengiamas atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą.

5. Pritaikydamas bendrąjį Centro ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio ugdymosi reikmėms, Centras gali:

5.1. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus;

5.2. besimokantį pagal individualizuotą Pagrindinio ugdymo programą Pagrindinio ugdymo programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi;

5.3. besimokančiam pagal individualizuotą Pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą ar 6 priedo 11 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima siūlyti projektines veiklas, skirtas esminėms srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti;

6. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 bei 6 priedo 11, 12 ir 16 punktuose dalykų programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar didinamas 1 ar 2 pamokomis.

7. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.

8. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

 

9. Mokinio, kuris mokosi pagal Bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis.

10. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal Bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) – jaunimo klasėse, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).

11. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą Pagrindinio ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama Centre. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus – jaunimo klasėse. Vertinimo būdus renkasi Centras (pažymiai ir įskaitos).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS

 

12. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.

13. Centras specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasis teisės aktais ir įgyvendindamas Pedagoginės psichologinės ar Švietimo pagalbos tarnybos ir Centro vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

14. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:

14.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

14.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai;

14.3. kai Centre nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, jam skiriama nuo 2 iki 4 valandų per savaitę individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) papildomai dalyko mokytojo pagalbai arba sudaromos sąlygos šias paslaugas mokiniui gauti specialiosios paskirties įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose;

14.4. mokiniui, besimokančiam pagal Pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, individualų ugdymo planą sudaro dalyko mokytojai, atsižvelgiant į mokinio intelekto sutrikimą, mokymosi formą, mokymo organizavimo formą;

14.5. ugdymo proceso metu pagal susidariusį poreikį (atsižvelgdama į mokinio galias, sveikatos būklę) Centras gali keisti dienos ugdymo struktūrą (nepamokinis išdėstymas) nemažindama bendrojo minimalaus valandų skaičiaus per savaitę;

14.6. mokymosi formomis jaunimo klasėse: individualus mokymasis, mažomis grupelėmis (2–4 mokiniai), grupėmis (5–8 mokiniai), jungtinė klasė (įvairių klasių mokinių).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE

 

15. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu Centras organizuoja pagal vaiko gerovės komisijos ir Pedagoginės psichologinės ar Švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudaręs individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.

16. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą Bendrojo ugdymo programą, mokyti namie pamokas Centras skiria vadovaudamasis Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, 143 punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.

17. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą Pagrindinio ugdymo programą jaunimo klasėse, mokyti namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę.