Apie mokyklą

Mokyklos logotipas
Įstaigos pavadinimas Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Adresas Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas
El. paštas info@ksjmc.lt
Telefonas, faksas  8 37 341400
Įstaigos tipas Gimnazija
Teisinė forma Biudžetinė
Juridinio asmens kodas  295093070
Mokomoji kalba Lietuvių kalba
Vizija Tapti globalia ugdymo įstaiga, teikiančia švietimo, kultūros ir kitas paslaugas visame pasaulyje gyvenantiems Lietuvos ir kitų šalių piliečiams.
Vertybės Prisitaikyk ir veik greičiau, negu įvyko pokytis. Kurk greičiau, nei kiti spėja kopijuoti.
Misija Padėti visame pasaulyje gyvenantiems Lietuvos ir kitų šalių piliečiams įgyti vidurinį išsilavinimą. Padėti mokymosi motyvų stokojantiems, socialinį imunitetą praradusiems, dėl socialinių-ekonominių ar kitokių sąlygų mokyklos nebaigusiems mokiniams ugdytis, įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną tolesniam sėkmingam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, sudaryti sąlygas jų optimaliai, produktyviai ir socialiai prasmingai saviraiškai, sveikai gyvensenai, išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis ir tobulinti savo gebėjimus. Vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas.
Trumpa įstaigos istorija  Kauno suaugusiųjų mokymo centras įsteigtas 1997 m. rugpjūčio 15 d., reorganizavus I ir II suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas. 2018 m. rugpjūčio mėn. prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro prijungtos Kauno jaunimo mokykla ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla. Centrui suteiktas pavadinimas – Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centas.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  • Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  • Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
  • Grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  • Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytoju.

Information in english

School logo
Institution name Kaunas Adult and Youth Education Center
Address Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas
Email info@ksjmc.lt
Tel / Fax  8 37 341400
Institution type General Education School
Legal form Budgetary Institution
Legal entity code  295093070
Language of instruction Lithuanian
Vision To become a global educational institution providing educational, cultural and other services to the citizens of Lithuania and other countries of the world.
Philosophy and values Act and adapt faster than the change itself. Create faster than others can copy.
Mission To assist citizens of Lithuania and other countries in obtaining a secondary education. To assist students who lack learning motivation, have lost social integrity, and have not completed high school due to socioeconomic or other circumstances in developing and acquiring personal, civic, and socio-cultural skills required for successful study and integration into the world. To create conditions for their optimal, productive, and socially meaningful self-expression and healthy lifestyle. To form a harmonious, independent, free, responsible, and creative personality. To work with young people and create conditions for open and safe youth activities that meet their needs. To develop a conscious, civic, patriotic, mature, cultured and creative personality that is capable of responsibly and creatively solving his problems and actively participating in the activities of the society.
A brief history of the institution Kaunas Adult Education Center was founded on August 15, 1997, after the reorganization of the I and II adult general education schools. In August 2018, Kaunas Adult Education Center, Kaunas Youth School, and Kaunas Titas Masiulis Youth School were merged into Kaunas Adult and Youth Education Center.

Learning methods and forms offered in the center:

  • Classroom learning (daily group lessons take place from Monday to Friday);
  • Distance learning (lessons take place from Monday to Friday while using distance learning technologies);
  • Part-time learning (lessons take place every week on Saturdays or two evenings a week);
  • Individual distance learning (consultations with teachers take place according to the student’s needs).

Parašykite komentarą