Apie mokyklą

 

Mokyklos logotipas
Įstaigos pavadinimas Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Adresas Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas
El. paštas info@ksjmc.lt
Telefonas, faksas  8 37 341400
Įstaigos tipas Bendrojo lavinimo
Teisinė forma Biudžetinė
Juridinio asmens kodas  295093070
Mokomoji kalba Lietuvių kalba
Vizija  Vizija: tapti inovatyviu, visą dieną veikiančiu ir greitai prisitaikančiu prie dinamiškai kintančių visuomenės poreikių centru Kauno mieste, teikiančiu plačią ugdymo(si), švietimo ir kultūrinių paslaugų įvairovę.
Vertybės Keisk tai, ką gali pakeisti. Ko pakeisti negali, prie to prisitaikyk, bet nenustok veikti.
Misija Misija: padėti mokymosi motyvų stokojantiems, socialinį imunitetą praradusiems, dėl socialinių-ekonominių ar kitokių sąlygų mokyklos nebaigusiems mokiniams ugdytis, įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetencijas, būtinas sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, sudaryti sąlygas jų optimaliai, produktyviai ir socialiai prasmingai saviraiškai, sveikai gyvensenai, išugdyti harmoningą ir auto determinuotą, laisvą ir atsakingą, kūrybingą asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis ir tobulinti savo gebėjimus.
Trumpa įstaigos istorija  Kauno suaugusiųjų mokyko centras įsteigtas 1997 m.rugpjūčio 15d., reorganizavus I ir II suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas. 2018 m Rugpjūčio mėn. prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro prijungtos Kauno Jaunimo ir Tito Masiulo mokyklas, centrui suteiktas  Kauno suaugusiųjų ir Jaunimo mokymo centas pavadinimas.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  • Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  • Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
  • Grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  • Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytoju.

 

Information in english

School logo
Institution name Kaunas Adult and Youth Education Center
Address Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas
Email info@ksjmc.lt
Tel / Fax  8 37 341400
Institution type General Education School
Legal form Budgetary Institution
Legal entity code  295093070
Language of instruction Lithuanian
Vision Vision: to become a full-day, innovative center in Kaunas that quickly adapts to the needs of dynamically changing society as well as provides a wide range of educational and cultural services.
Philosophy and values Change what you can change. Accept what you can’t change, but don’t stop doing a change.
Mission Mission: to motivate unmotivated students, to help those who have lost their social immunity, to help early school leavers, to help students acquire personal, civil and socio-cultural competencies necessary for the successful further learning, to help students connect their studies to the world today, to create conditions for optimal, productive and socially meaningful self-expression and a healthy lifestyle, to develop skills of a harmonious, auto-determined, free, responsible, and creative individual who wants to become a lifelong learner and improve his/her abilities.
A brief history of the institution Kaunas Adult Education Center was established on August 15, 1997. In August of 2018 Kaunas Youth School, Titas Masiulis Youth School and Kaunas Adult Education Center were joined together into a single center Kaunas Adult and Youth Education Center.

Learning methods and forms offered in the center:

  • Classroom learning (daily group lessons take place from Monday to Friday);
  • Distance learning (lessons take place from Monday to Friday while using distance learning technologies);
  • Part-time learning (lessons take place every week on Saturdays or two evenings a week);
  • Individual distance learning (consultations with teachers take place according to the student’s needs).

Parašykite komentarą