Planuojami susitikimai

 

Sausis

 

Eil.

Nr.

Renginio

pavadinimas

Tikslas Vieta Data Dalyvauja Atsakingas
1. Direkciniai pasitarimai Dienos planų aptarimas. Direktoriaus kabinetas Kasdien Visos tikslinės grupės (po 10 min.) Direktorius

T. Lagūnavičius

2. Vaiko gerovės komisijos posėdis Komisijos veiklos 2023 m. aptarimas. Pasirengimas NMPP. Psichologo kab. 11 d. Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Ševčiukienė

3. Konkrečių klasių atvejų analizės Konkrečių klasių mokinių pažangumo, lankomumo klausimų aptarimas. 28 kab. 23 d., 24 d. ir 25 d. Mokytojai, klasių kuratorės Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
4. AJE veiklos analizė 2022 m. ataskaitos ir 2023 m. plano aptarimas. 27 kab. 26 d. Administracija, AJE darbuotojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
5. Metodinės tarybos posėdis Gerosios patirties sklaida. 33 kab. 30 d. Metodinės tarybos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė