Mokinių elgesio taisyklės

 

KAUNO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 I. PAGEIDAUJAMAS ELGESYS

     

Mokinys privalo:

 1. Laikytis mokinio elgesio, Centro vidaus taisyklių, vykdyti Centro darbuotojų nurodymus.
 2. Palaikyti švarą Centro patalpose ir visoje jos teritorijoje.
 3. Drausmingai elgtis Centro aplinkoje.
 4. Tausoti Centro inventorių, mokymo priemones, vadovėlius; atlyginti paties padarytus nuostolius.
 5. Pagarbiai elgtis su kitais mokiniais ir Centro darbuotojais.
 6. Lankyti pamokas pasirinkta mokymosi forma ir į jas nevėluoti. Laiku pateisinti dėl svarbios priežasties praleistas pamokas.
 7. Viršutinius rūbus palikti spintelėse.
 8. Atlikti mokytojų nurodytas užduotis.
 9. Išeiti iš pamokų jaunimo klasių mokinys gali tik gavęs klasės kuratoriaus leidimą. Suaugusieji privalo apie išėjimą informuoti klasės kuratorių.
 10. Turėti pamokoms reikalingas priemones: rašymo priemones, sąsiuvinius.

II. PAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS

 

 1. Žodžiu (pagyrimas).
 2. Raštu (padėka, diplomas, pagyrimas elektroniniame dienyne).
 3. Suteikiama pirmenybė dalyvauti organizuojamose kelionėse, ekskursijose, renginiuose.

 

III. NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS

 

Mokiniui draudžiama:

 1. Centro teritorijoje turėti ir/ar vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, cigaretes, elektronines cigaretes, energinius gėrimus ir kt.
 2. Suaugusiems Centro mokiniams turėti draudžiamus daiktus, kurie yra uždrausti ar ribojami Lietuvos Respublikos įstatymų.
 3. Turėti Centre ginklą (šaunamąjį ginklą, peilį, dujų balionėlį ir t.t.).
 4. Vartoti necenzūrinius žodžius, naudoti smurtą (pravardžiuotis, erzintis, spardytis, kumščiuotis, stumdytis, apkalbinėti, užrašinėti piktus, bjaurius žodžius apie kitą vaiką, tyčiotis viešoje erdvėje, platinti žeminančias nuotraukas, ignoruoti, gadinti daiktus), reketuoti (atiminėti daiktus ar pinigus, versti užsiimti nusikalstama veika).
 5. Abejingai žiūrėti, kaip vyksta smurtinė ar nesmurtinė konfliktinė situacija (būtina kuo greičiau kviesti pagalbą).
 6. Grasinti, reikalauti pinigų ar versti meluoti, savintis ar gadinti svetimą nuosavybę, ką nors pardavinėti ir pan.
 7. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu.
 8. Nepilnamečiams mokiniams pamokų ar pertraukų metu palikti Centro teritoriją be klasės kuratoriaus leidimo.

 

 

IV. NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS VIRTUALIOJE ERDVĖJE

 

 1. Nuotolinės pamokos traktuojamos kaip vieša vieta.
 2. Nuotolinių pamokų metu draudžiama triukšmauti, trukdyti pamoką, naudoti programų funkcijas ne pagal paskirtį, teršti ir užimti pokalbių skiltį žinutėmis, nuotraukomis, paveikslėliais.
 3. Nuotolinių pamokų metu draudžiama dalyvauti ugdymo procese pašaliniams asmenims.
 4. Draudžiama prisijungus ignoruoti mokytojo kreipimusis, užduodamus klausimus ar užduotis.
 5. Necenzūriniai žodžiai nuotolinėje pamokoje yra traktuojami kaip chuliganiškas elgesys.
 6. Virtualiose pamokose galioja tokios pačios mandagaus elgesio taisyklės kaip ir pamokose, kurios vyksta Centre.
 7. Neteisėtas prisijungimas prie infomacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudžamąją atsakomybę.

 

 

V. NEPAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS

 

 1. Mokinys, padaręs vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, gauna įspėjimą.
 2. Pakartotinai pažeidęs mokinių elgesio taisykles mokinys gauna drausmės pažeidimo pažymą ir yra perkeliamas mokytis į Potencialių lyderių klasę arba tam tikrą laikotarpį nuotoliniu būdu iš namų (priklausomai nuo nusižengimo pobūdžio). Potencialių lyderių klasėje mokiniai mokosi jiems paskirtą laikotarpį arba kol pagerės elgesys. Klasėje dirba dalyko mokytojas ir mokytojo padėjėjas. Pasibaigus nuotolinio mokymosi laikui, mokinys laikinai sugrįžta mokytis į Potencialių lyderių klasę, ten pademonstravęs tinkamą elgesį vėl gali mokytis savo klasėje.
 3. Apie jaunimo klasių mokinį, įvykdžiusį daugiau nei vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jei mokinio elgesys nesikeičia, jie kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį.
 4. Suaugusieji Centro mokiniai, pažeidę elgesio taisykles, yra įspėjami. Jei netinkamas elgesys kartojasi, su mokiniais kalbasi klasės kuratorius ir priima sprendimą dėl tolimesnio mokymosi.

 

VI. MOKINYS YRA ŠALINAMAS IŠ CENTRO DĖL ŠIŲ MOKINIŲ

ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ:

 

 1. Girtavimas Centre arba atėjus į ugdymo įstaigą neblaiviam.
 2. Narkotikų vartojimas.
 3. Muštynės.
 4. Reketavimas
 5. Nuolatinis pasikartojančio elgesio taisyklių pažeidinėjimas.

 

ATSISIŲSTI. Mokinių drausminimo algoritmas.doc

_______________________________________