Mokinių elgesio taisyklės

KAUNO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. PAGEIDAUJAMAS ELGESYS Mokinys privalo:

 

 1. Laikytis mokinio elgesio, Centro vidaus taisyklių, vykdyti Centro darbuotojų nurodymus.
 2. Palaikyti švarą Centro patalpose ir visoje jos teritorijoje.
 3. Drausmingai elgtis Centro aplinkoje.
 4. Tausoti Centro inventorių, mokymo priemones, vadovėlius. Sugadinęs suremontuoja ar atlygina patirtus materialinius nuostolius.
 5. Pagarbiai elgtis su Centro darbuotojais ir kitais mokiniais.
 6. Lankyti pamokas (kaip nurodo pasirinkta mokymosi forma) laiku į jas atvykti. Laiku pateisinti dėl svarbios priežasties praleistas pamokas.
 7. Viršutinius rūbus palikti spintelėse.
 8. Atlikti mokytojų nurodytas užduotis.
 9. Išeiti iš pamokų jaunimo klasių mokinys gali tik gavęs klasės kuratoriaus leidimą. Suaugusieji apie išėjimo privalo informuoti klasės kuratorių.
 10. Turėti pamokoms reikalingas priemones: rašymo priemones, sąsiuvinius.

II. PAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS

 1. Žodžiu (pagyrimas).
 2. Raštu (padėka, diplomas, pagyrimas elektroniniame dienyne).
 3. Suteikiama pirmenybė dalyvauti organizuojamose kelionėse, ekskursijose, renginiuose.

III. NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS Mokiniui draudžiama:

 

 1. Centro teritorijoje turėti ir/ar vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, cigaretes, elektronines cigaretes, energetinius gėrimus ir kt.
 2. Suaugusiems Centro mokiniams turėti draudžiamus daiktus, kurie yra uždrausti ar ribojami Lietuvos Respublikos įstatymų.
 3. Turėti Centre ginklą (šaunamąjį ginklą, peilį, dujų balionėlį ir t.t.).
 4. Naudoti necenzūrinius žodžius, smurtą (pravardžiavimas, erzinimas, spardymas, kumščiavimas, stumdymas, apkalbinėjimas, piktų, bjaurių žodžių apie kitą vaiką užrašinėjimas, patyčios viešoje erdvėje, žeminančių nuotraukų platinimas, ignoravimas, atskyrimas nuo grupės, daiktų gadinimas), reketą (daiktų ar pinigų atiminėjimas, vertimas užsiimti nusikalstama veika).
 5. Nieko nedarant žiūrėti, kaip vyksta smurtinė ar nesmurtinė konfliktinė situacija (būtina kuo greičiau kviesti pagalbą).
 6. Grasinti, reikalauti pinigų ar versti meluoti, savintis ar gadinti svetimą nuosavybę, ką nors pardavinėti ir pan.
 7. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu.
 8. Centro patalpose ir teritorijoje filmuoti, fotografuoti, įrašinėti ar kitaip fiksuoti asmenis (mokytojus, mokinius, kitus Centro darbuotojus), neinformavus ir negavus jų leidimo.
 9. Nepilnamečiams mokiniams pamokų ar pertraukų metu palikti Centro teritoriją be klasės kuratoriaus leidimo.

IV. NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS VIRTUALIOJE ERDVĖJE

 1. Nuotolinės pamokos traktuojamos, kaip vieša vieta.
 2. Nuotolinių pamokų metu draudžiama triukšmauti, trukdyti pamoką, naudoti programų funkcijas ne pagal paskirtį, teršti ir užimti pokalbių skiltį žinutėmis, nuotraukomis, paveikslėliais.
 3. Nuotolinių pamokų metu draudžiama ugdymo procesą trukdyti pašaliniams asmenims.
 4. Draudžiama prisijungus ignoruoti mokytojo kreipimusis, užduodamus klausimus ar užduotis.
 5. Necenzūriniai žodžiai nuotolinėje pamokoje yra traktuojami, kaip chuliganiškas elgesys.
 6. Virtualiose pamokose galioja tokios pačios mandagaus elgesio taisyklės, kaip ir pamokose, kurios vyksta mokykloje.
 7. Neteisėtas prisijungimas prie infomacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas – užtraukia baudžamąją atsakomybę.

V. NEPAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS

 1. Mokinys, įvykdęs vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, gauna įspėjimą.
 2. Pakartotinai pažeidus mokinių elgesio taisykles mokinys perkeliamas mokytis popietiniu grafiku (laikotarpis priklauso nuo mokinio elgesio). Jei popietinio mokymosi metu mokinio elgesys nesikeičia, skiriamas savarankiškas mokymasis (iki 2 savaičių) su privalomu atsiskaitymu savaitės pabaigoje.
 3. Apie jaunimo klasių mokinį, įvykdžiusį daugiau nei vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jei mokinio elgesys nesikeičia, jie kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį.
 4. Suaugusieji Centro mokiniai, pažeidę elgesio taisykles, yra įspėjami. Jei netinkamas elgesys katojasi, su mokiniais kalbasi klasės kuratorius ir priima sprendimą dėl tolimesnio mokymosi.

VI. MOKINYS YRA ŠALINAMAS IŠ CENTRO DĖL ŠIŲ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ:

 1. Girtavimas Centre arba atėjus į ugdymo įstaigą neblaiviam.
 2. Narkotikų vartojimas.
 3. Muštynės.
 4. Reketavimas.
 5. Nuolatinis pasikartojančio elgesio taisyklių pažeidinėjimas.