Formalusis ugdymas

Vartojamos sąvokos:

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Centro ugdymo planas – centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas,

parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.


Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

 • Grupinis kasdienis arba nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
 • grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
 • pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų;
 • pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas – teikiamos mokiniui konsultacijos (jei to pageidauja tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) mokinys);
 • pavienis savarankiškas – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.

Mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų:

 • Nuo 6 klasės visi mokiniai pasirenka antrąją užsienio kalbą – rusų, anglų, vokiečių kalbą;
 • jaunimo klasių ikiprofesinio ugdymo dalykams (Verslo vadybai, Dizainui ir Žurnalistikai ir leidybai 8 klasėje skiriama po 1 savaitinę pamoką – įvadinis kursas). Nuo 9 klasės jaunimo klasių mokiniai ikiprofesinio ugdymo dalykus laisvai renkasi;
 • IIIIV gimnazijos klasėse mokiniai renkasi informacinių technologijų kursą, II užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų);

Vertinimas:

 • Mokinių, besimokančių pagal Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo programas, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema;
 • Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos ir verslumo, pilietiškumo pagrindų, ikiprofesinio mokymosi dalykų ir socialinės – pilietinės veiklos pasiekimai įvertinami raštu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 • Asmeninė mokinio pažanga jaunimo klasėse matuojama kiekvieną mėnesį; suaugusiųjų mokinių pažanga stebima vieną kartą per trimestrą.