Asmens duomenų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas  

KSJMC asmens duomenų tvarkymo taisyklės

KSJMC Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Tinklalapio naudojimo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

  

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje
nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame,
naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip
pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Kauno suaugusiųjų
ir jaunimo mokymo centras yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų
asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą
pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei
taikomus nacionalinius teisės aktus.

 

Duomenų valdytojo tapatybė ir
kontaktiniai duomenys

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras, juridinio asmens kodas: 295093070, adresas: Sandėlių g. 7,
Kaunas. Su mumis galite susisiekti: el. paštu:
info@ksjmc.lt, telefonu: (8 37) 34 14 00. Mūsų interneto
svetainės adresas: https://www.ksjmc.lt/

 

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Sandėlių g. 7, Kaunas – dokumentų
specialistė Jolita Šmulkštytė, el. p.
jolita@ksjmc.lt

 

Mes tvarkome šių kategorijų Jūsų
asmens duomenis:
    

Identifikuojantys duomenys – vardas, pavardė, nuotrauka,
asmens kodas, gimimo data (amžius), pilietybė, lytis, asmens tapatybės
kortelės/paso duomenys: numeris, išdavimo data, išdavimo vieta, informacija
apie vardo/pavardės keitimą.
      

Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas
ir kt.
      

Su kvalifikacija ir darbo patirtimi susiję duomenys – duomenys
apie išsilavinimą: išsilavinimo rūšis, mokslo įstaiga, įgyta specialybė; duomenys
apie kvalifikacijos kėlimą: įsakymo numeris, įsakymo data, seminaro pradžios
data, seminaro pabaigos data, vieta, tikslas, kursų pavadinimas, kursų datos
pradžia, kursų datos pabaiga, kursų kaina; priėmimo į darbą sutartis, sutarties
galiojimo terminas, darbo vieta, pareigos, darbo laikas, darbo užmokesčio
dydis, kintamas darbo užmokesčio dydis, papildomos pareigos, papildomų pareigų
pradžios data, papildomų pareigų pabaigos data, darbo stažas, sutarties pakeitimų
duomenys.
      

Duomenys mokesčiams apskaičiuoti ir deklaruotiinformacija
apie turimą neįgalumo pažymėjimą, išmoka už nedarbingumo dienas iš darbdavio
lėšų, atostoginiai, vienkartinės išmokos (priedai), išskaitytas pajamų
mokestis, socialinio draudimo mokestis, pensijų kaupimo dalyvių įmoka.
      

Duomenys atlyginimui išmokėti – banko sąskaitos numeris.      

Darbo sutarties pasibaigimo duomenysatleidimo duomenys: atleidimo
įsakymo numeris, atleidimo įsakymo data, atleidimo data, atleidimo straipsnis,
atleidimo priežastis.
      

Darbo laiko ir poilsio laiko apskaitos duomenysduomenys apie
nedarbingumą dėl ligos, nedarbingumo pažymėjimo numeris, nedarbingumo
pažymėjimo data, ligos tipas, ligos datos pradžia, ligos datos pabaiga,
kalendorinių dienų skaičius. Atostogų įsakymo numeris, atostogų įsakymo data,
atostogų rūšis, atostogų pradžia, atostogų pabaiga, atostogų dienos, darbo
dienų skaičius, darbo stažas kasmetinėms atostogoms.
      

Duomenys apie pavadavimus.      

Duomenys apie sveikatos patikrinimus.      

Kiti duomenys – gyvenimo aprašymas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats
asmuo, kuriuos Centras gauna pagal teisės aktus, vykdydama darbdavio teisines
prievoles, ir (arba) kuriuos tvarkyti gimnaziją įpareigoja įstatymai ir (arba)
kiti teisės aktai.
      

Skaitmeniniai duomenys – darbinio el. pašto adresas, IP adresas, darbo
telefono Nr.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis?

Apie Jus mes gauname informaciją
iš šių šaltinių:
      

iš Jūsų prašymo priimti vaiką į Centrą, užpildyto raštinėje arba el. p. info@ksjmc.lt, mokslas@ksjmc.lt;      

iš Jūsų prašymo priimti į darbą užpildyto raštinėje;      

bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu;      

iš duomenų bazių (mokinių registras, pedagogų registras, SPIS ir pan.).

 

Kiek laiko mes saugome Jūsų
duomenis?

Mes turime teisę bei teisės
aktais nustatytą pareigą kaupti visus Jūsų mums pateiktus duomenis. Darbuotojų,
mokinių asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartyse, įsakymuose,
prašymuose ir kt.) tekstuose (elektroninėje erdvėje, popieriniame dokumente ar
kitokio pavidalo laikmenoje), yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų
saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu
nurodytais terminais.

 

Kam mes atskleidžiame Jūsų
duomenis?

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis
tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint
pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami
tik tiems partneriams, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų
teises bei laisves, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga. Kai kuriais
atvejais mes turime teisę pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios
institucijomis (pvz. tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų
teisinių įsipareigojimų.

 

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?      

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus
reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
      

Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas
duomenų apsaugos teisės aktai. Jūsų privatumo teisės yra visuomet užtikrintos
apsaugos priemonėmis bei suderintos su Jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite
teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto
intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis ankščiau
nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei
įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir
teisėmis. Jeigu Jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime
sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.

 

Slapukai

Slapukai – tai nedidelės
tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė
interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį. Ši
informacija naudojama, pavyzdžiui, stebėti lankytojų veiklą interneto
svetainėje bei rengti statistines ataskaitas apie aktyvumą svetainėje. Jūs
galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus. Tačiau kai kurie
slapukai yra būtini, kad prisijungimo metu svetainės naudotojas galėtų naudotis
mūsų teikiama informacija ar kitomis paslaugomis.

 

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

_ga

Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus
svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.

Klientui apsilankius interneto svetainėje

2 metus

_gat

Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo
informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje.

Pirmo apsilankymo metu

1 min.

_gid

Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją
apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam
vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės
veikimui gerinti.

Klientui apsilankius interneto svetainėje

24 val.

 

 

_______________________________