Specialusis ugdymas

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Centras užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaikyti mokymosi aplinką.

Centras, formuodamas mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodamas, įgyvendindamas ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis ir atsižvelgia į:

 • mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;
 • formaliojo švietimo programą;
 • mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
 • švietimo pagalbos specialistų, Centro vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas.

Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos įgyvendinimas nurodomas 7 priede.

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

Centras, rengdamas ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasis Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytu pamokų skaičiumi:

 • iki 30 procentų koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę);
 • planuoja specialiąsias pamokas ir didina pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei veiklai ir t. t., skaičių, siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius;
 • keičia specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių;
 • keičia pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą;
 • formuoja nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių;
 • moko tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus;
 • besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo programoje prasidedančius dalykus sieja su praktiniais mokinio interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi.

Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendruosiuose ugdymo planuose nurodomu pamokų skaičiumi, kuris koreguojamas iki 20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius didinamas atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas.

Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus.

Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys, ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si). Su mokiniu dalykų mokytojai aptaria, kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi, pažymint viską Individualiame plane. Pažanga fiksuojama TaMo dienyne kaupiamaisiais pažymiais.

Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą mokymosi pasiekimų vertinimas (atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus) fiksuojamas kaupiamaisiais pažymiais TaMo dienyne.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.

Centras specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasis teisės aktais ir įgyvendindamas pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir Centro vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:

 • vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes;
 • specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba teikiama per specialiąsias pamokas;
 • jei Centre nėra reikiamos kvalifikacijos specialistų, galinčių teikti ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, jam skiriamos ne mažiau kaip 74 valandos per metus individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) papildomai dalyko mokytojo pagalbai arba sudaromos sąlygos šias paslaugas mokiniui gauti specialiosios paskirties įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose.

Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE

Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja Centras pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas, sudaręs individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.

Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą ar individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis ugdymo plano 59–63 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus, iki 74 pamokų per metus skiriama specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.