Filosofija, misija, vizija

VIZIJA

Tapti globalia ugdymo įstaiga, teikiančia švietimo, kultūros ir kitas paslaugas visame pasaulyje gyvenantiems Lietuvos ir kitų šalių piliečiams.

MISIJA

Padėti visame pasaulyje gyvenantiems Lietuvos ir kitų šalių piliečiams įgyti vidurinį išsilavinimą.

Padėti mokymosi motyvų stokojantiems, socialinį imunitetą praradusiems, dėl socialinių-ekonominių ar kitokių sąlygų mokyklos nebaigusiems mokiniams ugdytis, įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną tolesniam sėkmingam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, sudaryti sąlygas jų optimaliai, produktyviai ir socialiai prasmingai saviraiškai, sveikai gyvensenai, išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis ir tobulinti savo gebėjimus.

Vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Prisitaikyk ir veik greičiau, negu įvyko pokytis. Kurk greičiau, nei kiti spėja kopijuoti.