Mokyklos įsivertinimas ir pažanga

Įsivertinimas ir pažanga 2022 m.

Nurodykite 2022 m. (2021–2022 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
1.2.1.
Nurodykite 2022 m. (2021–2022 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Pažangos pastovumas
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Dauguma mokinių džiaugiasi, kad mokosi mūsų mokykloje, sutinka, kad mūsų mokykla unikali, išsiskirianti iš kitų mokyklų, mokykloje sudarytos geros sąlygos išmokti tai, ko reikia. Mokinių tėvai yra patenkinti mokykla, kurioje mokosi jų vaikai. Mokiniai sutinka, kad mūsų mokykla yra gera. Stipriai padidėjo Centro mokinių prieaugis.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?
Mokinių daroma pažanga atpažįstama, įrodoma, parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga. Mokiniai yra mokomi įsivertinti savo mokymosi rezultatus, pasiekimus. Apibendrinti metų mokymosi rezultatai byloja, kad padaugėjo gerai ir labai gerai besimokančių mokinių, daugiau mokinių mokslo metus baigė be vasaros darbų.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?
Šios veiklos tobulinimas turėjo teigiamą poveikį mokinių pažangai. Dalis mokinių sutinka, kad mokykloje moko turėti tikslų ir jų siekti, juos moko, kaip reikia mokytis. Mokiniai džiaugiasi, kai pavyksta sėkmingai atlikti užduotis, kad geba įsivertinti savo mokymosi rezultatus, pasiekimus. Dalis mokinių sutinka, kad mokytojai pastebi, kaip jie palaipsniui daro pažangą, kad mokytojai stebi ir  aptaria mokymosi rezultatus bei pagiria mokinius  už padarytą pažangą. Tai labai vertina mokinių tėvai.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?
Mokytojai stebėjo ir stebi mokinių daromą pažangą, pamokose pagiria mokinius, skatina ir kalba apie pasiekimus, daromą pažangą. Nuolat skatina ir siekia pažangos stabilumo ir pažangumo. Mėnesio pabaigoje, individualiai su kiekvienu mokiniu, buvo siekiama aptarti jo pasiekimus ir padarytą pažangą. Klasių kuratorės  teikė informaciją mokinių tėvams apie mokymosi rezultatus ir jų pažangą (jaunimo klasių mokiniams).