Mokyklos įsivertinimas ir pažanga

Įsivertinimas ir pažanga 2021 m.

Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
231
Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Mokymosi socialumas
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Mokiniai pradėjo aktyviau dalyvauti pamokose (ir nuotolinėse), drąsiau išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo ir gerbti kito nuomonę. Dėl šios priežasties pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai, jie pradėjo aktyviau dalyvauti Centro organizuojamose veiklose. Taip pat tobulinant su socialumu susijusias veiklas pastebėtas centro mokinių prieaugis.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?
Buvo vedami prevencinės programos “Savu keliu” užsiėmimai tolerancijos, streso ir pykčio valdymo, emocinio intelekto lavinimo temomis. Klasių kuratorės palaikė tamprų ryšį su mokiniais ir jų tėvais, savalaikiai sprendė iškilusias problemas. Apibendrinant metų mokymosi rezultatus, padaugėjo gerai ir labai gerai besimokančių mokinių, daugiau mokinių mokslo metus baigė be vasaros darbų.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?
Šios veiklos tobulinimas turėjo teigiamą poveikį mokinių pažangai. Vedant psichologines grupes (prasmių indoktrinavimo, problemų sprendimo), psichologines konsultacijas, individualius pokalbius, pagerėjo mokinių bendravimo įgūdžiai, jie išmoko atpažinti ir valdyti savo emocijas, tinkamai reaguoti ir elgtis konfliktinėse situacijose. Atsiradus šiems įgūdžiams, pagerėjo mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai ir tapo lengviau pasiekti užsibrėžtus mokymosi tikslus.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?
Didelis dėmesys skirtas tiems, kurie atsakinėdami bijo suklysti, nedrįsta klausti, diskutuoti. Su šiais mokiniais vyko individualūs pokalbiai, konsultacijos. Be to grupinių užsiėmimų metu daug diskutuota apie toleranciją, gebėjimą išklausyti ir gerbti kito nuomonę.