Ikiprofesinis mokymas

Ikiprofesinis ugdymas jaunimo klasėse (8-10 klasės).

1. Nuo 8 klasės Centras siūlo mokiniams pasirinkti ikiprofesinio mokymo dalyką, kurio programą rengia mokytojai, atsižvelgdami į centro mokymosi aplinką ir mokinių praktinius mokymosi poreikius ir polinkius. Ikiprofesinio ugdymo organizavimas siejamas su šiam ugdymui reikalinga mokymosi aplinka.

2. Ikiprofesinio ugdymo dalyko programa, skirta į praktinę veiklą orientuotam ugdymui, padeda mokiniui didinti mokymosi motyvaciją, aktyviai susipažinti su profesijomis ir ugdyti bendrąsias kompetencijas.

3. Ikiprofesinio ugdymo programą sudaro privalomas įvadinis (iki 17 valandų) modulis ir pasirenkamieji savarankiški arba tęstiniai moduliai. Įvadinis modulis skirtas supažindinti mokinius su Lietuvos darbo rinka, ateities profesijomis ir pan.

4. Ikiprofesinio ugdymo procesas pradedamas visiems mokiniams privalomu įvadiniu moduliu ir organizuojamas taip, kad 8 klasėje mokiniai galėtų susipažinti ir išbandyti visus centre siūlomus ikiprofesinio ugdymo programos modulius (Verslo vadyba, Žurnalistika ir leidyba, Dizainas – po 1 pamoką per savaitę), derinti juos su profesiniu veiklinimu, sudaryti sąlygas mokiniui motyvuotai ir kryptingai juos rinktis 9–10 klasėse.

5. Centras ikiprofesinio ugdymo moduliams įgyvendinti 9-10 klasėse skiria po 3 val./sav.